شهرک مهدیه
فرم درخواست جذب نیروی وظیفه در شهرک مهدیه
 نام:  *
 نام خانوادگی:  *
کد ملی:
*
صادره از:
*
نام پدر:
*
تاریخ تولد:

میزان تحصیلات:
*
رشته تحصیلی:
*
نام دانشگاه:
*
وضعیت تحصیلات:
*
معدل آخرین مدرک تحصیلی:
*
وضعیت برگه اعزام:
*
تاریخ اعزام:


طبق مقررات لازم است حداقل 45 روز قبل از تاریخ اعزام جهت اخذ امریه اقدام شود
دوره های عمومی رایانه

 Word  Excel  Powerpoint  Access  تایپ ده انگشتی
 Internet
           


دوره های تخصصی رایانه:

سابقه تدریس:

سابقه پژوهش:

تسلط به زبان های خارجی:
  توضیحات پیرامون زبان خارجی:
سوابق کاری

نام سازمان/شرکت
  از تاریخ
 تا تاریخ
 سمت نوع همکاری
 نوع سازمان
           
           
           
           


دو نفر از دوستان یا اساتید که معرف شما باشند

 نام  نام خانوادگی
 شغل  محل کار/تحصیل
 نوع ارتباط
 تلفن همراه
 *  *  *  *  *  *
 *  *  *  *  *  *


نشانی و تلفن تماس:

نشانی کامل: *

کدپستی:  *

تلفن منزل: *

تلفن همراه: *

پست الکترونیک:

ملاحظات: